• ประวัติ
 • ปรัชญา-วิสัยทัศน์
 • คณะกรรมการบริหาร
 • ผังโครงสร้าง
 • ประวัติ

  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานวิสาหกิจในกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มจากเป็นโครงการทดลองหน่วยผลิตสำเนาเอกสาร ในปี พ.ศ. 2515 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2518 ได้ก่อตั้งเป็นโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปีมี พ.ศ. 2540 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุ้มราคา ด้วยอัธยาศัยที่ดีตามความต้องการของมหาวิทยาลัย หน่วยราชการ และอื่น ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า สังเกตการณ์ และเป็นห้องปฏิบัติการทางการพิมพ์ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งบุคลากร เพื่อให้สามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ ทันกับความต้องการของลูกค้า

 • วัตถุประสงค์

               1. ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการและอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
               2. เป็นแหล่งศึกษา สังเกตการณ์ และห้องปฏิบัติการทางการพิมพ์ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
               3. เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการของโรงพิมพ์

  ปรัชญา/ปณิธาน

  โรงพิมพ์จุฬาฯ มุ่งเน้นให้บริการงานพิมพ์ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ตลอดจนเสริมสร้าง และพัฒนาบุคคลากรของโรงพิมพ์จุฬาฯให้มีความรู้ความเชียวชาญ เพื่อนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ทั้งของบุคคลากรโรงพิมพ์จุฬาฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  วิสัยทัศน์

  มุ่งพัฒนาสู่การเป็นโรงพิมพ์แนวหน้าของประเทศในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอลที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการครบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งให้ความรู้การผลิตสื่อให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ


  พันธกิจ

               1. ดำเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้
               2. เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีทางการพิมพ์และกระบวนการผลิตสื่อ
 • อธิการบดี
  ที่ปรึกษา
  ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
  รองอธิการบดี
  ประธานกรรมการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
  ผู้ช่วยอธิการบดี
  กรรมการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

  กรรมการ

  อาจารย์ ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

  กรรมการ

  นายกฤษณะ ธนะธนิต

  กรรมการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

  กรรมการและเลขานุการ

  รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญ หาญสืบสาย

  ผู้ช่วยเลขานุการ

  นางอรทัย นันทนาดิศัย • รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
  รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย
  รองกรรมการผู้จัดการ
  นางอรทัย นันทนาดิศัย
  ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
  นางนภาลัย วรรณสันทัด
  หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
  นางพีรภรณ์ โพธิ์ประสิทธิ์
  หัวหน้าแผนกบัญชีการเงินและสารสนเทศ
  นายณัฐธัญ เอมจิตต์
  หัวหน้าแผนกพัสดุ
  นางมลฑา ตู้เพ็ชร
  หัวหน้าแผนกขาย
  นางสาวกัลยา รัตนนรเศรษฐ
  หัวหน้าแผนกวางแผนกระบวนงานผลิต
  นางสาววรรณธนา ยิ้มวิไล
  หัวหน้ากองบรรณาธิการ
  นางนิตยา ฤกษ์ถนอม
  หัวหน้าแผนกออกแบบ
  นายดนัย ธรรมจารุวัฒน์
  หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์และพิมพ์
  นางจุฑาภร อังสุภานิช
  หัวหน้าแผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ
  นางสาวดุจเดือน แซ่แต้