• แถลงข่าว
 • งานบริการ
 • ประมูลและประกวดราคา
 • สมัครงาน

 • ร่วมกันถ่ายภาพหมู่
  สัมภาษณ์รายละเอียดโครงการ
  แจกใบประกาศสำหรับ 5 หน่วยงานนำร่องโครงการ
  ภาพบรรยากาศการแถลงข่าว
 • บริการ

  Off-set Printing

  ระบบออฟเซตเป็นระบบการพิมพ์หลักที่ใช้ในงานพิมพ์ที่เน้นความสวยงามของลายเส้นและสีสัน ความก้าวหน้าในการทำแม่พิมพ์ที่ไม่ต้องอาศัยฟิล์มในระบบ CTP (Computer to Plate) การแยกสีและการทำปรู๊ฟดิจิทัลในปัจจุบัน ทำให้การผลิตมีความรวดเร็ว งานพิมพ์สวยงาม คมชัด ได้ตามความต้องการ ทำให้เป็นที่นิยม เหมาะกับงานที่มีจำนวนพิมพ์ตั้งแต่ 500-1,000 เล่มขึ้นไป ต้องการความรวดเร็วในการจัดพิมพ์ เน้นงานที่มีความประณีต สวยงาม การพิมพ์หลายสีหรือภาพสี่สีที่ต้องการความสวยงาม สามารถใช้สกรีนที่มีความละเอียดสูงถึง 175 -200 เส้น/นิ้ว ทำให้ภาพที่ออกมามีความละเอียดสวยงามและสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษได้เกือบทุกชนิด

  Digital Printing

  เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลเป็นระบบพิมพ์ที่ถ่ายทอดสื่อจากไฟล์ที่พร้อมพิมพ์ไปสู่เครื่องพิมพ์โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ ตอบสนองความต้องการงานพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วทั้งระบบสีและขาวดำ

  1. • งานพิมพ์ไม่จำกัดจำนวน ( Print on Demand) ด้วยเทคโนโลยีงานพิมพ์คุณภาพสวยงาม รวดเร็ว ตามปริมาณที่คุณต้องการ ลดภาระต้นทุนในการจัดเก็บสต็อก
  2. • งานพิมพ์ด่วน (Quick Print) งานพิมพ์ที่ตอบสนองด้านความรวดเร็วในการผลิต
  3. • งานพิมพ์เฉพาะบุคคล (Personalized Printing) สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ตัวเลข บาร์โค้ด หรือรูปภาพ ได้บนงานพิมพ์แต่ละแผ่น
  4. • สมุดภาพ (Photo Book) ในวาระต่างๆ รับปริญญา อนุทินเกษียณอายุ หนังสือทำเนียบรุ่น สมุดภาพท่องเที่ยว

  เอกสารการสอน

  1. • หนังสือตำรา
  2. • คู่มือ
  3. • รายงานวิจัย

  สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์

  1. • วารสาร
  2. • จดหมายข่าว
  3. • หนังสืออนุสรณ์
  4. • รายงานประจำปี
  5. • แผ่นพับ/ใบปลิว
  6. • โบรชัวร์
  7. • แคตตาล็อค
  8. • โปสเตอร์

  สิ่งพิมพ์เทศกาล

  1. • ปฏิทิน
  2. • ส.ค.ส.การ์ด
  3. • สมุดบันทึก

  งานพิมพ์สำนักงาน

  1. • หัวจดหมาย
  2. • ซองจดหมาย
  3. • ใบกำกับภาษี
  4. • แบบฟอร์ม
  5. • แฟ้มเอก  การผลิตเอกสารข้อสอบและกระดาษคำตอบ

  การพัฒนาระบบการพิมพ์เพื่อตอบสนองการผลิตข้อสอบและกระดาษคำตอบให้กับหน่วยงานด้านการเรียนการสอนสามารถผลิตข้อสอบและกระดาษคำตอบ ที่มีการลงข้อมูลควบคุมที่แปรเปลี่ยน เช่น เลขที่นั่งสอบ รหัส-ชื่อผู้เข้าสอบ สนามสอบ วันเดือนปี ระบบการพิมพ์สามารถฝนรหัสผู้สอบเพื่อการตรวจสอบกระดาษคำตอบที่ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ลดความผิดพลาด ระบบควบคุมด้านความปลอดภัยของข้อมูล

  1. 1. ควบคุมพื้นที่ในการผลิตตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง
  2. 2. ระบบกล้องวงจรปิด
  3. 3. ระบบยามรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
  4. 4. ควบคุมระบบการทำงานแบบ Visual Control เพื่อความถูกต้องรวดเร็ว
  5. 5. ระบบควบคุมการบรรจุข้อสอบตามข้อมูลที่กำหนด
  6. 6. การเก็บรักษาข้อสอบอย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัย
  7. 7. ให้บริการด้านการจัดส่งด้วยระบบขนส่งที่มีการควบคุมความปลอดภัยถึงสนามสอบ  Production Service

  บริการสร้างสรรค์ความสวยงามของสื่อดิจิตอล การจัดทำสื่อประกอบในแบบ Multi Media เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับ Content ที่เหนือกว่าสื่อกระดาษจะสามารถนำเสนอได้ ความเหมาะสมกลมกลืนร้อยเรียงการนำเสนอที่ผู้รับสื่อสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อได้มากกว่าการอ่าน

  1. 1. Page Layout for Device การออกแบบการจัดวางเนื้อหาให้เหมาะกับการอ่านบน E-Reader
  2. 2. Scanning for Digital File การจัดทำไฟล์ดิจิตอลจากต้นฉบับหนังสือเล่ม ด้วยเครื่อง Scanner V-Shape ที่ไม่ต้องตัดสันหนังสือ
  3. 3. Element Creation Media การสร้างสรรค์สื่อประกอบเนื้อหา ทั้งด้านความสวยงาม และการเป็นสื่อสารในแบบ Interactive Media
   1. • Vector graphic การสร้างภาพนิ่งประกอบเนื้อหา
   2. • Info graphic การสร้างภาพกราฟฟิกที่ทำให้ข้อมูล ตัวเลข สถิติ เข้าใจได้เร็ว ง่ายต่อการประมวลผล
   3. • 2D Animation การสร้าง 2 มิติให้เคลื่อนไหว
   4. • 3D Animation จากภาพ 2 มิติ สร้างเพิ่มให้มีความลึกและเคลื่อนไหวได้ให้ภาพเสมือนจริงมากขึ้น
   5. • Video and Sound การสร้างสื่อวิดีทัศน์
   6. • Photo Gallery การสร้างรูปแบบการนำเสนอชุดภาพในหลายรูปแบบ
   7. • Photography การให้บริการงานถ่ายภาพ
   8. • Sketch or Draft การสร้างภาพจากต้นฉบับภาพที่ไม่มีไฟล์
  4. 4. Brand Application Provider การสร้างช่องทางเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในนามองค์กร ในรูปแบบ Interactive Media

  CU Interactive Electronic Media : CU IE Media

  การสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตสื่อรูปแบบใหม่ new media จากการผลิตสิ่งพิมพ์บนสื่อกระดาษไปสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงผู้อ่านยุคดิจิตอลที่มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้นำในการผลิตสื่อรูปแบบใหม่ พัฒนาการสอนออนไลน์ การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ (Interactive Classroom) ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณค่าแก่สังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงาน ความรู้ วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่สาธารณะ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ว่า “เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เป็นผู้นำทางปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

  การผลิตสื่อ Interactive สำหรับการอ่านบน E-Reader ได้เปลี่ยนโลกของการอ่านให้เข้าถึงได้ง่ายสนุกสนาน เข้าถึงจินตนาการที่มีความสมจริงมากกว่าสื่อเดิม ซึ่งต้องอาศัยนักสร้างสรรค์สื่อที่มีความชำนาญ มีจินตนาการที่เข้าถึงเนื้อหาของสื่อมากยิ่งขึ้นและต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ตอบสนองการเผยแพร่สื่อในรูปแบบ Interactive ในหลากหลายช่องทางและได้ขยายการให้บริการไปสู่สถานบันการศึกษา หน่วยงานราชการภายนอกในที่สุด
  สิ่งพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : CU Eco Print

  การผลิตสิ่งพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ Green University มีสื่อสิ่งพิมพ์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีส่วนร่วมในการรณรงค์ร่วมลดภาวะโลกร้อน ด้วยองค์ประกอบ 4 R

  • Reduction

  ปรับลดเวลาในกระบวนการผลิต ลดการใช้พลังงาน การวัดค่า Carbon Footprint เพื่อบ่งบอกถึงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่ได้ปล่อยปริมาณคาร์บอนออกมาเท่าใดที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบอกให้ผู้บริโภคสื่อได้รับรู้ โดยความร่วมมือจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

  • Related

  คัดสรรวัตถุดิบในการผลิตที่มาจากสารธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ด้วยขบวนการทางชีวภาพ เช่น หมึกถั่วเหลือง (Soy Ink)

  • Recycle

  ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีทางเลือกในการใช้กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระดาษเยื่อเวียนใหม่ (Recycle Paper) หรือ กระดาษที่ได้รับการรับรองด้านการผลิตเป็น Green Paper ในการผลิตสิ่งพิมพ์ สนับสนุนแนวทางการผลิตกระดาษที่ช่วยรักษาพื้นที่สีเขียวให้โลกอย่างยั่งยืน

  • Redesign

  มุมมองด้านความสวยงามที่ยอมรับได้ ตระหนักรู้กับการมีส่วนร่วมลดโลกร้อน ด้วยการลดพื้นที่การพิมพ์หมึกที่มีขนาดใหญ่ ลดจำนวนการใช้สีในงานออกแบบ ลดการตกแต่งที่ไม่จำเป็น
  บริการพิเศษ (Special Service)

  1. 1. งานบรรณาธิกร (Editorial Service) ให้บริการด้านการเขียนต้นฉบับ เรียบเรียงบทความ จัดทำเนื้อหา Content และการพิสูจน์อักษรอย่างมีมาตรฐาน
  2. 2. งานแปล (Translating) บริการงานแปลต้นฉบับโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์
  3. 3. งานออกแบบ (Design) ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สร้างสรรค์ความสวยงามด้วยมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบสิ่งพิมพ์
  4. 4. งานจัดหน้า (Page Making) บริการจัดวางความสวยงามของหน้าสำหรับงานพิมพ์ที่มีมาตรฐาน
  5. 5. งานผลิตแม่พิมพ์ CTP (Computer to Plate) ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลททำให้การผลิตแม่พิมพ์มีความรวดเร็วและมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
  6. 6. Proof Digital บริการปรู๊ฟสีของงานพิมพ์ด้วย Inkjet Printer ที่ควบคุมสีด้วย Software CMS ก่อนทำแม่พิมพ์จริง สามารถตรวจสอบความถูกต้องแก้ไขงานได้ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิมพ์
  7. 7. การตกแต่งผิวชิ้นงาน (Surface Decoration)
   1. • การเคลือบผิว Coating การเคลือบยูวี ยูวีด้าน การเคลือบพีวีซีเงา พีวีซีด้าน
   2. • การเคลือบเงาเฉพาะจุด Spot UV
   3. • การรีด/ปั๊มแผ่นฟอยล์ Hot Stamping
   4. • การปั๊มนูน/ปั๊มลึก Embossing/Debossing
  8. 8. งานฐานข้อมูลจัดส่ง (Mailing) บริการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดส่งสิ่งพิมพ์ให้กับสมาชิกของหนังสือ
  9. 9. การบรรจุหีบห่อ (Packing) และจัดส่ง(Delivery) บรรจุหีบห่อสิ่งพิมพ์เพื่อความสวยงาม และเพื่อการจัดส่ง พร้อมให้บริการจัดส่งสิ่งพิมพ์ไปยังจุดหมายปลายทาง
 • ข่าวสมัครงาน

  download ใบสมัคร

  1. ช่างพิมพ์ดิจิทัล 2 (จำนวน 1 อัตรา) หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  คุณสมบัติ

  1. - อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
  2. - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  3. - มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่องพิมพ์ดิจิทัล 4 สี ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. - และอื่นๆ

  2. พนักงานพัสดุ 3 (จำนวน 1 อัตรา) หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  คุณสมบัติ

  1. - อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
  2. - วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3. - และอื่นๆ

  3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (จำนวน 1 อัตรา) หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  คุณสมบัติ

  1. - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  2. - มีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การตลาดและงานสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. - มีความรู้ความเข้าใจด้านการพิมพ์เป็นอย่างดี
  4. - และอื่นๆ

  4. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (จำนวน 1 อัตรา) หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  คุณสมบัติ

  1. - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  2. - มีความรู้ความสามารถด้านการพิมพ์เป็นอย่างดี หรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์ฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม
  3. - และอื่นๆ