สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่องที่ 1

วันที่ 18 ม.ค. 2562 ประกาศกำหนดการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างงานลามิเนตและเคลือบยูวีเฉพาะจุดบนปกหนังสือ

จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไข และดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยื่นเสนอราคาได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้เท่านั้น


ลำดับที่

เอกสารรายละเอียด

ดาวน์โหลด

1 รายละเอียดประกาศ
2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ยื่นเสนอ
3 รายละเอียดงาน TOR
4 เอกสารแนบ 1
5 ราคากลาง ปปช
6 เอกสารทั้งหมด

หมายเหตุ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 01 ก.พ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.


เรื่องที่ 2


วันที่ 02 ม.ค. 2562 ประกาศกำหนดการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนของ สสวท. พร้อมเข้าเล่ม

จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไข และดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยื่นเสนอราคาได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้เท่านั้น


ลำดับที่

เอกสารรายละเอียด

ดาวน์โหลด

1 ขอบเขตงาน TOR
2 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 เอกสารแนบ 1.ราคากลาง 20 รายการ
4 เอกสารแนบ 2.กำหนดส่ง
5 เอกสารแนบ 3.ใบเสนอราคา จำนวน 20 รายการ
6 ราคากลาง ปปช
7 เอกสารทั้งหมด


หมายเหตุ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 29 ม.ค. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 02-218-3555

เข้าสู่เวปไซต์หลัก