กรมราชทัณฑ์ กรมท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ม.นเรศวร ม.หอการค้าไทย ร.ร.เตรียมอุดม
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) สภากาชาดไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฏร สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมแพทย์ทหารเรือ กระทรวงศึกษาธิการ ทันตแพทยสภา แพทยสภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
     
ร.พ.รามาธิบดี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ