• 5ส
 • Carbon Footprint
 • Kaizen
 • TPM
 • CU IE Media
 • CU Carbon Neutral
 • นโยบายกิจกรรม 5 ส

  โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ มีการจัดกิจกรรม 5 ส ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 โดยนโยบายที่จัดกิจกรรม 5 ส ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน จัดพื้นที่ทำงานให้เป็นสัดส่วน และเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้เกิดประโยชน์ คือ

  ผลดีต่อพนักงาน

  1. ทำงานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. อุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ สามารถ หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา
  3. เกิดความสามัคคี – มีการทำงานร่วมกัน
  4. สภาพแวดล้อมที่ดี ทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี

  ผลดีต่อโรงพิมพ์

  1. ดูสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
  2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  3. เพิ่มความปลอดภัย (SAFETY)
  4. การใช้พื้นที่ – เนื้อที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. เสริมภาพพจน์ของโรงพิมพ์ฯ


 • โครงการ Carbon Footprint

  โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากภารกิจหลักของโรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ คือการผลิตสิ่งพิมพ์ ซึ่งกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตดังกล่าวจะมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกมาทำลายบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

  ในปีงบประมาณ 2556 โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ จึงได้จัดทำโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ ขึ้นโดยใช้ชื่อ “โครงการเตรียมการเพื่อรองรับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)” โดยในการเตรียมการดังกล่าวได้มีการจัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและวัสดุทางการพิมพ์ในการปฏิบัติงานในโรงพิมพ์ฯ เริ่มตั้งแต่การหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง ฯลฯ เพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของสิ่งพิมพ์ได้

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ เป็นโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก อบก.
  2. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ/จุดขายผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ของโรงพิมพ์
  3. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประโยชน์สุขของพนักงานและสังคมของมหาวิทยาลัย
 • โครงการ Kaizen

  โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ เริ่มโครงการ Kaizen เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้การทำงานเป็นไปอย่างครบวงจร รวดเร็ว ทันตามความต้องการของลูกค้า ปรับการทำงานให้มีความกระชับ ว่องไว เพื่อให้สามารถแข่งขันกับโรงพิมพ์ภายนอกได้ นอกจากนี้ยังตระหนักถึงการควบคุมต้นทุนต่าง ๆ เช่น ความเสียหายจากการทำงานผิดพลาดและเวลาที่สูญเสียไปโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

  โครงการ Kaizen จึงเป็นโครงการที่ทำขึ้นเพื่อมาปรับปรุงการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน มีความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

  เกณฑ์การเขียน Kaizen มีดังนี้

  1. เป็นงานของตัวเองที่ทำอยู่
  2. เป็นเรื่องมีเหตุผล
  3. เป็นเรื่องปรับปรุงเล็กๆน้อยๆ
  4. ทำแล้วง่ายขึ้นต่อการทำงาน
  5. ถ้ามีการลงทุนต้องมีข้อมูลมาประกอบและต้องคุ้มทุน

 • โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการบำรุงรักษา (Total Productive Maintenance)

  โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ ตระหนักว่า