Header image

 

line decor
line decor


 
 
 
 


ประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหารงาน คณะกรรมการบริหาร
ความเป็นมา
 

     โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มเปิดดำเนินการโดยเริ่มจากโครงการทดลองหน่วยผลิตสำเนาเอกสาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 และก่อตั้งเป็นโรงพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ.2518  ปัจจุบันการดำเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์ แห่งจุฬาฯ

        หลายปีที่ผ่านมา โรงพิมพ์ได้มีการเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับ ทั้งด้านกำลังคน และ กำลังการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพรวดเร็ว ทันกับความต้องการของผู้รับบริการ   โดยมีวิวัฒนาการดังต่อไปนี้


พ.ศ. 2515
     เริ่มดำเนินการเป็นโครงการทดลองหน่วยผลิตสำเนาเอกสาร อยู่ภายใต้ความดูแลของแผนกประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี บริการงานพิมพ์แก่หน่วยงานภายในของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พ.ศ. 2518
     มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารขึ้น และก่อตั้งเป็น โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พ.ศ. 2521
     ได้เริ่มตราระเบียบว่าด้วยการบริหารโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยยกให้โรงพิมพ์มีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีระบบการบริหารงานที่แยกออกจากระบบราชการ ทำให้โรงพิมพ์สามารถดำเนินการได้คล่องตัวขึ้น สามารถให้บริการได้เกือบทุกขั้นตอนของการพิมพ์


  พ.ศ. 2533
     ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบการบริหารงาน โดยให้การดำเนินงานด้านงบประมาณการเงินและบัญชีเป็นอิสระจากระบบบัญชีเงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
  พ.ศ. 2540
     สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนปฏิบัติการปฏิรูประบบงานบริหารราชการ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยวิสาหกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลี้ยงตัวเองได้ มีระบบการบริหารที่คล่องตัวภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย จึงได้ปรับปรุงระเบียบใหม่ขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปัจจุบัน
     โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพนักงานประมาณ 100 คน มีคุณศรินทิพย์ นิมิตรมงคล เป็นผู้จัดการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเทคโนโลยีและเครื่องจักรต่างๆ ให้มีความทันสมัยและครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อมากที่สุด ตั้งแต่ เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Macintosh ที่มีโปรแกรมมากมายไว้รองรับการออกแบบงานพิมพ์ที่หลากหลาย เช่น Illastator, Photoshop, Pagemaker และ Indesign เครื่องออกแบบฟิล์ม(Imagesetter) คุณภาพสูง เครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์งาน 4 สีสวยงาม เครื่องเก็บเรียง และเครื่องไสสันทากาว รุ่นใหม่ที่สามารถเข้าเล่มได้อย่างเรียบร้อยสวยงาม
 
 
line decor

• เราจะช่วยเรื่องยากของคุณให้เป็นเรื่องง่าย •

 

Chulalongkorn University Printing House, Bangkok, Thailand
Contact at TEL : 0-2218-3549-50, 0-2218-3563
E-mail : cuprint@hotmail.com

Fast Contact: Mcdogwon@hotmail.com